Všeobecné obchodní Podmínky

1. Úvod

1.1 Tyto smluvní podmínky se vztahují na používání našich webových stránek nebo nákup produktů nabízených prostřednictvím našich webových stránek.

1.2 Definované pojmy a výklad těchto Podmínek jsou uvedeny v odstavci 26.

2. Přijetí

2.1 Prohlašujete a zaručujete, že:

(a) jste fyzická osoba a je vám 18 let nebo více;

(b) jste oprávněni uzavřít s námi právně závaznou smlouvu a

(c) vám žádné platné zákony ani smlouvy nebrání uzavřít s námi právně závaznou smlouvu.

2.2 Vyhrazujeme si právo vyžádat si písemné potvrzení týkající se vašeho oprávnění souhlasit s těmito smluvními podmínkami.

2.3 Prohlašujete a zaručujete, že jste nebyli:

(a) jste byli odsouzeni za jakýkoli trestný čin související s počítačem nebo internetem; a

(b) jste v minulosti odmítli produkty nebo přístup na webové stránky.

2.4 Vyhrazujeme si právo odmítnout vám přístup na naše Webové stránky, pokud takové odmítnutí považujeme za nezbytné nebo vhodné.

2.5 Podání objednávky představuje:

(a) vaše prohlášení a záruku, že jste si pečlivě a v plném rozsahu přečetli tyto Podmínky;

(b) vaši nabídku, že nákup Objednávky provedete výhradně v souladu s těmito Podmínkami;

(c) váš souhlas s tím, že jakékoli potvrzení Objednávky bude vycházet výhradně z těchto Obchodních podmínek; a

(d) váš závazek vůči nám, že budete tyto Podmínky dodržovat.

2.6 Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nesmíte Webové stránky používat ani nakupovat Produkty.

2.7 S těmito Podmínkami musíte výslovně souhlasit:

(a) odesílat informace na naše Webové stránky nebo jejich prostřednictvím; nebo

(b) zakoupit Produkt.

2.8 Návštěvou našich Webových stránek, nákupem Produktů nebo souhlasem s těmito Podmínkami:

(a) rovněž souhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a (b) souhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

(b) souhlasíte a zavazujete se dodržovat naše Zásady přijatelného používání (další podrobnosti viz odstavec 12 níže).

2.9 Doporučujeme vám vytisknout si kopii těchto Podmínek pro budoucí použití.

2.10 Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nebudete moci zadat Objednávku ani s námi komunikovat.

3. Osobní použití

Berete na vědomí, že Webové stránky budete používat k nákupu Výrobků pouze pro své osobní a nekomerční použití, jako zmocněnec, nikoli jako zástupce nebo jménem jiné osoby.

4. Cena

4.1 Ceny produktů uvedené na našich webových stránkách zahrnují náklady na doručení, ale nezahrnují veškeré poplatky, daně, cla, dávky nebo podobné vládní poplatky. ("duty unpaid and untaxed").

4.2 Veškerá cla, poplatky, cla, daně nebo jiné vládní poplatky a deklarace za dovoz Výrobků na Dodací adresu jdou na vaši odpovědnost, hradíte je vy a jsou bez ceny Výrobků. U všech dodávek mohou v jednotlivých případech vzniknout další náklady, za které prodávající neodpovídá a které nese zákazník. Mezi tyto náklady patří kromě nákladů na dopravu také náklady na clo nebo dovozní daň z prodeje, protože zboží je zasíláno ze země mimo EU (Čína), zda u výrobku vznikne clo, je třeba si vyjasnit s naší zákaznickou podporou před objednáním. Celní poplatky nebo dovozní daň z prodeje nehradíme my a hradí je kupující. Naše zboží je vždy zasíláno "duty unpaid and untaxed". Kupující je "importer of record" a je odpovědný za řádné zaplacení cla a/nebo dovozní daně a musí plně dodržovat všechny zákony a předpisy země dovozu. Vzhledem k tomu, že se pravidla pro dovoz zboží v jednotlivých zemích liší, zkontrolujte si před odesláním objednávky výši cla a dovozní DPH ve vaší zemi. Kupující je povinen při převzetí zboží plně zkontrolovat dodržování všech zákonů a předpisů země dovozu.

4.3 Vynaložíme veškeré úsilí, abychom zajistili, že všechny údaje, popisy a ceny produktů, které se objevují na našich webových stránkách, jsou přesné. V některých případech však může dojít k chybám. Pokud zjistíme, že došlo k chybě v ceně, budeme vás co nejdříve informovat a poskytneme vám možnost znovu potvrdit vaši Objednávku za správnou cenu nebo vaši Objednávku zrušit. Pokud se nám nepodaří vás kontaktovat nebo pokud od vás neobdržíme odpověď, bude Objednávka považována za zrušenou a budou vám vráceny peníze v plné výši. Pokud se rozhodnete svou Objednávku znovu potvrdit, zajistíme doručení vaší Objednávky a krátce po obdržení vašeho opětovného potvrzení Objednávky vám naúčtujeme nebo vrátíme veškeré částky, jak je uvedeno v našem oznámení, které vám zašleme formou platby a způsobem platby použitým při zadání Objednávky.

4.4 Nejsme povinni splnit Objednávku, pokud je cena uvedená na Webových stránkách nesprávná (a to ani poté, co jste obdrželi potvrzení Objednávky).

4.5 Ceny se mohou čas od času měnit. Takové změny však nebudou mít vliv na žádnou Objednávku, o které bylo zasláno Potvrzení objednávky.

5. Podání Objednávky

5.1 Po zadání Objednávky jsou všechny Objednávky závislé na skladové dostupnosti. Pokud máme dostatečné skladové zásoby k vyřízení vaší Objednávky, obdržíte Potvrzení objednávky, které bude sloužit jako naše potvrzení o přijetí vaší Objednávky. V případě potíží se zásobováním nebo nedostupnosti zásob pro vyřízení vaší Objednávky vás budeme informovat e-mailem a vrátíme vám veškeré platby za Objednávku.

5.2 Smlouva vzniká pouze v případě, že jsme vám vystavili Potvrzení objednávky, a to pouze ve vztahu k výrobku (výrobkům) obsaženému (obsaženým) v Potvrzení objednávky. Tyto Podmínky tvoří součást Smlouvy a jsou do ní začleněny s vyloučením všech ostatních podmínek.

5.3 Pokud se vaše Objednávka skládá z více než jednoho Produktu, mohou vám být Produkty dodány v samostatných dodávkách v samostatných termínech.

5.4 Vyhrazujeme si právo kdykoli odstranit jakékoli Výrobky z Webových stránek. Rovněž si vyhrazujeme právo upravit nebo odstranit jakýkoli materiál nebo obsah z Webových stránek. Za odstranění Výrobku z našich Webových stránek nebo za úpravu či odstranění jakýchkoli materiálů nebo obsahu z našich Webových stránek neneseme vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost.

5.5 Vyhrazujeme si právo kdykoli odmítnout nebo zamítnout Vámi učiněnou Objednávku (a to i po zaslání potvrzení Objednávky). Za zrušení nebo odmítnutí Objednávky neneseme vůči vám ani třetí straně žádnou odpovědnost.

5.6 Pokud zrušíme vaši Objednávku poté, co jsme obdrželi platbu (a to i poté, co jsme zaslali Potvrzení objednávky), platba za Objednávku vám bude v plné výši vrácena.

6. Platba

6.1 Za Produkty můžete zaplatit prostřednictvím jakéhokoli zprostředkovatele plateb uvedeného na našich webových stránkách.

6.2 Celou Objednávku nebo její část můžete také zaplatit pomocí námi poskytnutého propagačního poukazu. Propagační poukazy lze zadat pouze online při placení.

6.3 Ke zpracování jakékoli platby mezi vámi a námi můžeme využít Platební zprostředkovatele. Souhlasíte s tím, že můžeme Platebním zprostředkovatelům poskytnout dokumenty a informace o vás, včetně dokumentů a informací obsahujících vaše osobní údaje.

6.4 Nejsme regulovaným zpracovatelem plateb ani provozovatelem peněžních služeb a neneseme odpovědnost za případné selhání nebo problémy s platbami způsobené Platebními zprostředkovateli.

6.5 Jste zodpovědní za poskytnutí úplných a přesných informací v platebním procesu a veškeré platby musí být hrazeny z vašich vlastních prostředků. Zadáním a odesláním objednávky potvrzujete, že:

(a) platební metoda použitá k provedení platby patří vám;

(b) v případě potřeby jste oprávněným držitelem propagačního poukazu; a

(c) máte dostatečné finanční prostředky nebo úvěrové prostředky k zaplacení příslušné objednávky.

6.6 Neneseme odpovědnost za neoprávněné použití vašich kreditních, debetních nebo předplacených karet třetí stranou, a to ani v případě, že tyto karty byly nahlášeny jako odcizené. O jakékoli podvodné platbě nebo jiné nezákonné činnosti můžeme informovat všechny příslušné orgány (včetně agentur pro úvěrové reference).

6.7 Nebudete:

(a) nebudete provádět ani se pokoušet provádět jakékoli zpětné platby v souvislosti s jakoukoli platbou, kterou jste provedli za Produkty; nebo

(b) stornovat jakoukoli platbu, kterou jste provedli v souvislosti s Produkty.

6.8 Odškodníte nás v plné výši a budete nás plně odškodňovat v souvislosti s jakýmikoliv chargebacky nebo storny plateb, které jste provedli, a s jakoukoliv ztrátou, náklady, odpovědností nebo výdaji, které nám vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s jakýmikoliv chargebacky nebo storny.

7. Dodávka

7.1 Naším cílem je doručit vám vaši Objednávku na adresu pro doručování uvedenou při zadání vaší Objednávky.

7.2 Po vyřízení vaší Objednávky vám poskytneme odhadované datum dodání.

7.3 Můžeme vás informovat, pokud očekáváme, že nebudeme schopni dodržet Předpokládané datum dodání, ale nebudeme vám odpovídat za žádné ztráty, závazky, náklady, škody, poplatky nebo výdaje vyplývající z pozdního dodání, a to v rozsahu povoleném zákonem.

7.4 Je možné, že do některých míst nebudeme schopni Produkty dodat. V takovém případě vás budeme informovat a zajistíme zrušení a vrácení peněz za Objednávku nebo doručení Objednávky na jinou Vámi potvrzenou doručovací adresu.

7.5 Veškeré riziko spojené s Výrobkem přechází na vás okamžikem doručení na Dodací adresu, s výjimkou případů, kdy je doručení opožděno z důvodu porušení vašich povinností vyplývajících z těchto Podmínek. Riziko přechází dnem, kdy by k dodání došlo, nebýt vašeho porušení.

7.6 Pokud nebudete k zastižení, abyste převzali doručení nebo vyzvednutí Objednávky, můžeme vám zanechat kartičku s pokyny k opětovnému doručení nebo vyzvednutí od dopravce.

7.7 Pokud dojde ke zpoždění doručení nebo vyzvednutí v důsledku vašeho bezdůvodného odmítnutí převzít doručení nebo pokud nepřevezmete doručení nebo nevyzvednete Objednávku od dopravce, můžeme vám účtovat jakýkoli poplatek a další náklady, které nám důvodně vzniknou v souvislosti s vrácením Objednávky zpět odesílateli, aniž jsou dotčena jakákoli jiná práva nebo opravné prostředky, které máme k dispozici.

7.8 Zboží bude odesláno do 2-120 dnů od potvrzeného přijetí platby. Standardní dodací lhůta je 20-30 pracovních dnů, ve výjimečných případech až 16 týdnů, pokud není v popisu zboží uvedeno jinak. Majitel zboží přímo nezasílá. Objednávka je odeslána výrobcem, jakmile je u něj celá objednávka skladem.

7.9 Veškerá cla, poplatky, cla, daně nebo jiné vládní poplatky a deklarace za dovoz Výrobků na Dodací adresu jdou na vaši odpovědnost, hradíte je vy a jsou bez ceny Výrobků. U všech dodávek mohou v jednotlivých případech vzniknout další náklady, za které prodávající neodpovídá a které nese zákazník. Mezi tyto náklady patří kromě nákladů na dopravu také náklady na clo nebo dovozní daň z prodeje, protože zboží je zasíláno ze země mimo EU (Čína), zda u výrobku vznikne clo, je třeba si vyjasnit s naší zákaznickou podporou před objednáním. Celní poplatky nebo dovozní daň z prodeje nehradíme my a hradí je kupující. Naše zboží je vždy zasíláno "duty unpaid and untaxed". Kupující je "importer of record" a je odpovědný za řádné zaplacení cla a/nebo dovozní daně a musí plně dodržovat všechny zákony a předpisy země dovozu. Vzhledem k tomu, že se pravidla pro dovoz zboží v jednotlivých zemích liší, zkontrolujte si před odesláním objednávky výši cla a dovozní DPH ve vaší zemi. Kupující je povinen při převzetí zboží plně zkontrolovat dodržování všech zákonů a předpisů země dovozu.

8. Zrušení nebo změna objednávky

8.1 Po provedení objednávky prostřednictvím našich webových stránek můžete objednávku zrušit nebo změnit tak, že nám zašlete e-mail.

8.2 Jakmile byla Objednávka zabalena, nelze ji zrušit ani změnit a Objednávka nám musí být místo toho vrácena v souladu s odstavcem 10 níže. Vzhledem k tomu, že naše zboží je zasíláno z Asie, může dojít k delší době přepravy, kterou nemůžeme ovlivnit. Pokud je výrobek (výrobky) již na cestě k vám, není zrušení možné. Vyčkejte prosím, dokud zboží neobdržíte a nevrátíte nám jej. Samozřejmě nás můžete o zrušení objednávky informovat předem. Abychom vám mohli zaručit co nejrychlejší vrácení, prosíme vás o zaslání potvrzení o odeslání. Předčasné vrácení peněz je možné nejdříve za 16 týdnů po obdržení objednávky, pokud zboží neobdržíte.

8.3 Vzhledem k tomu, že pracujeme s plně automatizovaným systémem, jsou objednávky iniciovány ihned po jejich zadání. Proto bohužel nejsme schopni přerušit proces odesílání až do doručení, takže vrácení peněz před obdržením zboží je možné pouze do 24 hodin po zadání objednávky.

9. Vadné výrobky

9.1 Berete na vědomí, že výrobky jsou standardní a nejsou vyráběny na míru podle vašich konkrétních požadavků.

9.2 Veškeré popisy výrobků, informace a materiály uvedené na webových stránkách jsou poskytovány "tak, jak jsou", bez výslovných nebo předpokládaných záruk či jinak.

9.3 Obrázky Produktů se mohou mírně lišit od skutečného Produktu, který obdržíte.

9.4 Pokud je Produkt, který obdržíte, vadný, můžete nám zaslat e-mail s informací o Produktu, který chcete vrátit, a s obrázkem vadného Produktu.

9.5 Výrobek nám můžete vrátit v souladu s odstavcem 10.

9.6 Po obdržení Výrobku jej zkontrolujeme. Doba našeho zpracování se bude lišit v závislosti na vaší Objednávce.

9.7 Pokud se přesvědčíme, že je Výrobek vadný, zašleme vám e-mail s oznámením.

9.8 Naší jedinou odpovědností vůči vám v souvislosti s vadnými Výrobky je buď (podle našeho uvážení):

(a) vyměnit Výrobek a uhradit náklady na doručení Výrobků na Dodací adresu, přičemž nám musíte vadný Výrobek vrátit a my vám poté doručíme náhradní Výrobek na Dodací adresu; nebo

(b) zaplatit vám částku rovnající se ceně Výrobku a vrátit nám vadný Výrobek. Tuto částku vám vyplatíme platbou na účet, z něhož jsme platbu přijali, a stejným způsobem platby.

9.9 Pokud zjistíme, že Výrobek není vadný, můžeme se dle našeho uvážení rozhodnout, že vám za Výrobek nevrátíme peníze, a můžeme po vás požadovat úhradu veškerých přiměřených servisních nákladů a tyto náklady zaúčtovat k formě platby použité při zadání Objednávky. V důsledku tohoto odstavce vám v rozsahu povoleném zákonem neneseme odpovědnost za žádné ztráty, závazky, náklady, škody, poplatky nebo výdaje.

10. Vrácení a náhrady

10.1 Naše Zásady vracení zboží jsou součástí těchto Podmínek, za kterých můžete přistupovat na naše webové stránky a používat je.

10.2 Pokud nejste zcela spokojeni se svou Objednávkou, můžete nám zaslat e-mail s informací o Výrobku, který chcete vrátit, a Výrobek nám vrátit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 30 dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali nebo převzala poslední zboží.

10.3 Přepravu a náklady na vrácení zboží hradí a hradí zákazník.

10.4 Aby měl Zákazník nárok na vrácení peněz, musí nám být výrobek doručen. Vrácený Výrobek po jeho doručení zkontrolujeme.

10.5 Zajistíte, aby nám byl Výrobek zaslán ve stejném stavu, v jakém byl při obdržení, a aby byl řádně zabalen. Výrobek musí být nepoužitý, visačky na Výrobku nesmí být porušeny a Výrobek musí být v původním obalu. Pokud nám bude Výrobek vrácen v nevhodném stavu, vyhrazujeme si právo vrácení Výrobku nepřijmout.

10.6 Naše doba vyřízení vrácení se liší v závislosti na vaší Objednávce.

10.7 Pokud jsme spokojeni se stavem vráceného Výrobku, zašleme vám e-mail se schválením vrácení. Po zaslání oznámení o schválení vrácení vám bude krátce poté, co jsme vám zaslali oznámení o schválení vrácení, vystavena vratka na platební formulář použitý při zadání Objednávky.

10.8 Odvolání je dokončeno, jakmile od nás obdržíte fyzické zboží.

10.9 Vzhledem k tomu, že naše zboží je odesíláno z Asie, může dojít k delší době přepravy, kterou nemůžeme ovlivnit. Pokud je výrobek (výrobky) již na cestě k vám, není storno možné. Vyčkejte prosím, dokud zboží neobdržíte a nevrátíte nám jej. Samozřejmě nás můžete o zrušení objednávky informovat předem. Abychom vám mohli zaručit co nejrychlejší vrácení, prosíme vás o zaslání potvrzení o odeslání. Předčasné vrácení peněz je možné nejdříve za 16 týdnů po obdržení objednávky, pokud zboží neobdržíte.

11. Poukázky

11.1 Při platbě za produkty na webových stránkách můžete využít naše propagační poukázky nebo slevy.

11.2 Chcete-li uplatnit poukaz nebo slevu, je třeba poukaz nebo slevový kód zadat na pokladní stránce naší objednávky.

11.3 Po zadání a uplatnění kódu poukazu nebo slevového kódu se poukaz nebo sleva promítne do celkové částky vaší Objednávky na pokladně.

12.4 V jedné Objednávce můžete uplatnit nebo použít pouze jeden propagační poukaz nebo slevu.

11.5 Kredit propagačního poukazu se neúročí a nemá peněžní hodnotu.

11.6 Pokud kredit propagačního poukazu nestačí na vaši Objednávku, můžete rozdíl doplatit samostatným způsobem platby dostupným na Webových stránkách.

11.7 Pokud použijete propagační poukaz na Objednávku, která byla vrácena, nebude vám hodnota propagačního poukazu vrácena. Pokud jste však zaplatili část z odděleného způsobu platby, může vám být tato část vrácena.

12. Přijatelné použití

12.1 Nesmíte ("zakázané jednání"):

(a) používat naše webové stránky jakýmkoli způsobem nebo podnikat jakékoli kroky, které způsobují nebo mohou způsobit poškození webových stránek nebo zhoršení výkonu, dostupnosti nebo přístupnosti webových stránek;

(b) používat naše Webové stránky způsobem, který je nezákonný, nelegální, podvodný nebo škodlivý, nebo ve spojení s jakýmkoli nezákonným, nelegálním, podvodným nebo škodlivým účelem nebo činností;

(c) používat naše Webové stránky ke kopírování, ukládání, hostování, přenosu, odesílání, používání, zveřejňování nebo distribuci jakéhokoli materiálu, který obsahuje (nebo je spojen s) jakýkoli spyware, počítačový virus, trojského koně, červa, program pro záznam stisků kláves, rootkit nebo jiný škodlivý počítačový software;

(d) provádět na našich webových stránkách nebo v souvislosti s nimi jakékoli systematické nebo automatizované shromažďování údajů (včetně scrapování, dolování dat, extrakce dat nebo sběru dat) bez našeho výslovného písemného souhlasu;

(e) přistupovat k našim Webovým stránkám nebo jinak s nimi komunikovat pomocí robotů, pavouků nebo jiných automatizovaných prostředků;

(f) porušovat pokyny uvedené v souboru robots.txt pro naše Webové stránky;

(g) používat údaje shromážděné z našich Webových stránek k jakékoli přímé marketingové činnosti (včetně e-mailového marketingu, SMS marketingu, telemarketingu nebo přímého rozesílání);

(h) používat údaje shromážděné z našich Webových stránek ke kontaktování jednotlivců, společností nebo jiných osob či subjektů;

(i) používat nebo směrovat Webové stránky k interakci s jakýmikoliv zařízeními, pokud k tomu nejste výslovně oprávněni;

(j) přímo či nepřímo používat jakoukoli infrastrukturu Webových stránek k iniciování, šíření, účasti, řízení nebo pokusu o útok, hackerský útok nebo zasílání zpráv přesycujících šířku pásma, škodlivých nebo potenciálně škodlivých síťových zpráv do jakéhokoli zařízení, ať už je v našem vlastnictví nebo ne;

(k) přímo nebo nepřímo kopírovat, publikovat, upravovat, překládat, dekompilovat, rozebírat, zpětně analyzovat nebo se jinak pokoušet odvodit nebo získat přístup ke struktuře nebo zdrojovému kódu Webových stránek (ať už za účelem vytvoření odvozených děl ze zdrojového kódu, nebo jinak);

(l) používat Webové stránky nebo k nim přistupovat za účelem vytvoření podobného nebo konkurenčního produktu či služby nebo zveřejňovat jakékoli srovnávací nebo porovnávací studie týkající se Produktů jakékoli třetí straně;

(m) prodávat, postupovat, poskytovat sublicence, převádět, distribuovat nebo pronajímat svůj přístup k Webovým stránkám;

(o) zpřístupňovat Webové stránky jakékoli třetí straně prostřednictvím soukromé počítačové sítě;

(p) upravovat nebo jinak měnit jakýkoli obsah nebo papírové či digitální kopie jakýchkoli materiálů vytištěných nebo zkopírovaných z našich Webových stránek jakýmkoli způsobem;

(q) používat Webové stránky způsobem, který je zakázán jakýmikoli zákony nebo předpisy, které se vztahují na používání Webových stránek;

(r) provádět neoprávněné dotazy nebo zadávat neoprávněné Objednávky; nebo

(s) zadávat spekulativní, falešné nebo podvodné Objednávky.

12.2 Berete na vědomí, že nám odpovídáte za jakoukoli škodu, ztrátu, odpovědnost, náklady nebo výdaje, které utrpíme nebo nám vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s jakýmkoli Zakázaným jednáním, které provedete nebo povolíte.

12.3 Zavazujete se nás informovat co nejdříve poté, co se dozvíte o tom, že jakákoli osoba provedla jakýkoli Zakázaný čin. Poskytnete nám přiměřenou součinnost v souvislosti s jakýmkoli šetřením, které můžeme provést na základě informací, které nám v této souvislosti poskytnete.

12.4 Jste povinni zajistit, aby všechny informace, které nám poskytnete prostřednictvím našich webových stránek nebo v souvislosti s našimi webovými stránkami nebo produkty:

(a) jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné a nejsou zavádějící;

(b) jsou v souladu se všemi platnými zákony a předpisy;

(c) neporušuje soukromí, ochranu osobních údajů, důvěrnost nebo práva duševního vlastnictví či jiná práva jakékoli osoby; a

(d) není urážlivé, hanlivé, pornografické, pomlouvačné, nespolehlivé, zavádějící, nezákonné nebo jinak závadné.

12.5 Neprodleně nám poskytnete všechny dokumenty nebo jiné informace, které si od vás vyžádáme za účelem ověření vaší totožnosti. Všechny informace, které nám poskytnete, budete neprodleně aktualizovat tak, aby všechny vaše údaje u nás byly vždy úplné a přesné.

12.6 Musíte dodržovat a je vaší výhradní odpovědností zajistit, abyste dodržovali všechny platné zákony týkající se používání webových stránek, ať už na základě země vašeho bydliště, místa, kde na webové stránky přistupujete, nebo jinak.

12.7 Pošlete nám prosím e-mail s podrobnostmi, které se dozvíte o jakémkoli materiálu nebo činnosti na našich Webových stránkách, které porušují tyto Podmínky.

13. Propojení s Webovými stránkami

13.1 Odkazy z našich Webových stránek na jiné webové stránky a zdroje poskytované třetími stranami jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Odkazy na jiné webové stránky a zdroje z našich Webových stránek by neměly být vykládány jako doporučení nebo schválení těchto odkazovaných webových stránek nebo zdrojů nebo jakýchkoli informací, které na nich získáte, z naší strany, a nejsou jimi.

13.2 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nemáme žádné právo ani kontrolu nad obsahem jiných webových stránek a zdrojů, na které vedou odkazy z našich webových stránek nebo na které se na nich odkazuje.

13.3 Na naši domovskou stránku můžete odkazovat za předpokladu, že tak činíte způsobem, který je spravedlivý a legální a nepoškozuje naši pověst ani ji nezneužívá.

13.4 Nesmíte vytvořit odkaz takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu spojení, schválení nebo podpory z naší strany tam, kde žádná neexistuje.

13.5 Nesmíte vytvořit odkaz na naše webové stránky na žádné webové stránce, která není ve vašem vlastnictví.

13.6 Naše Webové stránky nesmí být zarámovány na jiných webových stránkách, ani nesmíte vytvořit odkaz na jinou část našich Webových stránek než na domovskou stránku.

13.7 Vyhrazujeme si právo zrušit povolení k odkazování bez předchozího upozornění.

13.8 Webová stránka, na kterou odkazujete, musí ve všech ohledech splňovat obsahové standardy stanovené v našich zásadách přijatelného používání (viz odstavec 12 výše).

13.9 Prosíme, abyste nás kontaktovali a vyžádali si předchozí souhlas s jakýmkoli odkazem na naše webové stránky, který není v souladu s tímto odstavcem 13.

14. Práva duševního vlastnictví

14.1 Kód, struktura a organizace Webových stránek jsou chráněny právy duševního vlastnictví.

14.2 Jsme vlastníkem nebo nabyvatelem licence ke všem právům duševního vlastnictví k našim Webovým stránkám a k jejich obsahu a materiálům na nich zveřejněným. Tato díla jsou chráněna platnými zákony a smlouvami na celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

14.3 Webové stránky a veškerý obsah z nich můžete používat pouze pro své osobní a nekomerční účely a v souladu s těmito podmínkami. Obsah z Webových stránek zahrnuje obsah týkající se Produktů.

14.4 Souhlasíte s tím, že nás budete informovat o jakémkoli podezření na porušení práv duševního vlastnictví, která nám patří.

14.5 Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte používat naše ochranné známky, pokud nejsou součástí materiálu, který používáte (a přesně reprodukujete), jak je povoleno v odstavci 13 výše.

15. Ochrana osobních údajů

15.1 Naše Zásady ochrany osobních údajů tvoří součást těchto Podmínek, na jejichž základě můžete přistupovat na naše webové stránky a používat je.

15.2 Na našich Webových stránkách používáme soubory cookie. Soubory cookie používáme také ke sledování způsobu, který naši Zákazníci preferují při prohlížení našich Webových stránek. Souhlasem s těmito Podmínkami nám dáváte souhlas i s používáním souborů cookie pro tento účel. Další informace o souborech cookie jsou obsaženy v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

15.3 Pokud nám poskytnete své osobní údaje, budeme tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s vašimi občasnými pokyny a přijmeme vhodná bezpečnostní opatření na ochranu těchto osobních údajů před neoprávněným a nezákonným zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

15.4 S výjimkou případů, kdy jsou vhodná zvláštní ochranná opatření nebo kdy je písemně dohodnuto jinak, mohou být informace a dokumenty vzniklé v rámci prodeje Produktů sdíleny mezi námi a zejména tyto informace a dokumenty v elektronické podobě mohou být přístupné všem našim zaměstnancům, vedoucím pracovníkům, konzultantům nebo zástupcům.

16. Viry

16.1 Nezaručujeme, že naše webové stránky budou bezpečné nebo bez chyb či virů.

16.2 Jste zodpovědní za konfiguraci svých informačních technologií, počítačových programů a platformy pro přístup k našim Webovým stránkám. Měli byste používat svůj vlastní antivirový software.

16.3 Nesmíte zneužívat naše Webové stránky vědomým zaváděním virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiného materiálu, který je škodlivý nebo technologicky škodlivý.

16.4 Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k našim Webovým stránkám, serveru, na kterém jsou naše Webové stránky uloženy, ani k žádnému serveru, počítači nebo databázi připojené k našim Webovým stránkám.

16.5 Nesmíte napadnout naše Webové stránky prostřednictvím útoku typu odepření služby nebo distribuovaného útoku typu odepření služby.

16.6 Pokud se domníváme, že jste porušili ustanovení tohoto odstavce 16, vaše právo používat naše Webové stránky a okamžitě zanikne. Jakékoli porušení můžeme nahlásit příslušným orgánům činným v trestním řízení a učiníme tak, pokud to budou vyžadovat platné zákony.

17. Odpovědnost

17.1 S výhradou odstavce 17.13 odmítáme veškerou odpovědnost v maximálním zákonem povoleném rozsahu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za ztráty, které vám nebo jakékoli jiné osobě vzniknou v důsledku

(a) obsahu třetích stran nebo uživatelského obsahu;

(b) našeho obsahu, a zejména z přesnosti, úplnosti nebo aktuálního stavu našeho obsahu;

(c) produktů, a zejména z kvality, vyobrazení, popisu nebo specifikací, shody s popisem a přiměřené vhodnosti produktů pro daný účel;

(d) spoléhání se na informace obsažené v těchto Podmínkách nebo našich Webových stránkách nebo na jejich prostřednictvím poskytované funkce;

(e) nemožnost získat přístup k Webovým stránkám nebo jejich části, nebo je přístup kdykoli přerušen nebo částečný, nebo funguje s chybami; a

(f) jakékoli neplnění nebo zpoždění plnění jakýchkoli našich povinností, bez ohledu na to, zda jsme na ně předem upozornili, pokud a v rozsahu, v jakém je toto neplnění nebo zpoždění způsobeno jakoukoli okolností, kterou nemůžeme ovlivnit, a zahrnuje výpadek telekomunikací, výpadek dodávek elektrické energie, terorismus, stávky pohonných hmot, nepříznivé počasí, poruchu počítačů, neplnění požadavků na dodávky ze strany dodavatelů, pracovní spory a nepřítomnost personálu z důvodu nemoci nebo zranění, přičemž doba plnění jakékoli povinnosti, jejíž plnění je takto ovlivněno, se odpovídajícím způsobem prodlouží.

17.2 Nebudeme vám odpovídat (ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jinak) vyplývajícího z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi za jakoukoli ztrátu zisku, ztrátu obchodní příležitosti, ztrátu dobrého jména, ztrátu očekávaných úspor nebo přínosů nebo za jakýkoli typ nepřímé, zvláštní nebo následné ztráty, a to i v případě, že tato ztráta nebo škoda byla rozumně předvídatelná nebo že si příslušná strana byla vědoma možnosti vzniku této ztráty nebo škody.

17.3 Naše odpovědnost, která vznikne přímo nebo nepřímo na základě těchto Podmínek (včetně vašeho nákupu Výrobků od nás na základě těchto Podmínek) nebo která není jinak výslovně vyloučena v těchto Podmínkách, bude omezena a limitována vyšší z těchto částek: 1000 USD nebo pětinásobek ceny, kterou jste zaplatili za Výrobky, které vedly ke vzniku odpovědnosti. Výše tohoto omezení odpovědnosti bude snížena o částku jakýchkoli nezaplacených částek, které nám dlužíte.

17.4 Jakýkoli nárok kterékoli ze stran z důvodu porušení smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo z jiného důvodu vyplývajícího z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi musí být uplatněn do jednoho roku od jednání nebo opomenutí, které údajně způsobilo ztrátu nebo náklady.

17.5 S výjimkou případů, kdy nároky nelze vyloučit nebo omezit ze zákona, nemůžete žádné nároky vyplývající z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi vznášet vy osobně vůči našim zaměstnancům, vedoucím pracovníkům, konzultantům nebo jiným zástupcům, kteří se podílejí na plnění příslušných závazků.

17.6 Veškerá prohlášení nebo záruky, ať už smluvní nebo mimosmluvní, a veškeré záruky, podmínky, termíny, závazky a povinnosti předpokládané zákonem, zvykovým právem, zvyklostmi, obchodními zvyklostmi, průběhem obchodování nebo jinak (včetně předpokládaných závazků uspokojivé kvality, shody s popisem a přiměřené vhodnosti pro daný účel) jsou vyloučeny v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

17.7 Proti nám (včetně našich zaměstnanců, úředníků nebo konzultantů) lze vznést pouze jeden nárok vyplývající z jednoho jednání nebo opomenutí. Jedno jednání nebo opomenutí zahrnuje jednu sérii souvisejících jednání nebo opomenutí, stejné jednání nebo opomenutí v řadě souvisejících záležitostí nebo podobné jednání nebo opomenutí v řadě souvisejících záležitostí a zahrnuje všechny nároky vyplývající z jedné záležitosti.

17.8 Omezení uvedená v tomto odstavci 17 se vztahují na naši celkovou odpovědnost vůči vám (včetně jakýchkoli jiných třetích osob, vůči nimž neseme odpovědnost s naším souhlasem nebo bez něj) v souvislosti s jakýmkoli jedním nárokem, přičemž vy a jakékoli takové jiné osoby můžete společně po nás požadovat náhradu škody v souvislosti s toutéž škodou pouze jednou.

17.9 Pokud platí omezení odpovědnosti v jakékoli výši, vztahuje se toto omezení na celé námi poskytnuté plnění služeb nebo dodávku produktů a nebudou existovat samostatné souhrnné limity odpovědnosti platné pro vás, jakoukoli společnost ze skupiny, do níž patříte, a všechny fyzické osoby jmenované firemním uživatelem.

17.10 Pokud máme vůči vám společnou a nerozdílnou odpovědnost s jinou stranou, budeme povinni vám zaplatit pouze tu část, která bude shledána jako spravedlivě a přiměřeně způsobená naším zaviněním. Nebudeme povinni vám zaplatit tu část, která je způsobena zaviněním jiné strany, za kterou by jinak tato jiná strana odpovídala.

17.11 Jakákoli naše povinnost vůči vám bude snížena o poměrnou část, za kterou by byla shledána odpovědnou jiná strana, pokud buď:

(a) byste rovněž zahájili řízení nebo vznesli nárok vůči této jiné straně; nebo

(b) my bychom proti této jiné straně zahájili řízení nebo vznesli nárok podle nařízení o občanskoprávní odpovědnosti (příspěvek) nebo podobného zákona podle jakékoli jiné příslušné jurisdikce.

17.12 Při zvažování, zda vám mohou být jiné strany odpovědné, se nepřihlíží k vaší nemožnosti uplatnit prostředky nápravy vůči jiné straně z důvodu promlčení důvodů k podání žaloby vůči této straně nebo z důvodu nedostatku prostředků strany nebo spoléhání se strany na vyloučení nebo omezení odpovědnosti nebo z důvodu, že druhá strana přestala existovat.

17.13 Vyloučení a omezení odpovědnosti uvedená v těchto Podmínkách nemají vliv na naši odpovědnost:

(a) za smrt nebo újmu na zdraví vzniklou v důsledku naší nedbalosti;

(b) za podvod nebo lehkomyslné zanedbání profesních povinností;

(c) za jakoukoli jinou odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit v jurisdikci, které podléhá příslušný nárok, včetně omezení našeho práva omezit naši odpovědnost a

(d) v jakémkoli jiném případě omezit naši odpovědnost na nižší než minimální částku, která může být za daných okolností vyžadována podle jakéhokoli jiného zákona nebo předpisu relevantního pro daný nárok, přičemž v takovém případě se má za to, že tato minimální částka nahrazuje částku, která by se jinak použila.

17.14 Tato ustanovení vyčerpávají prostředky nápravy peněžních škod pro každou ze stran nebo jakoukoli třetí stranu vůči kterékoli ze stran, které vyplývají z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi.

18. Odškodnění

18.1 Na požádání plně odškodníte a budete plně odškodňovat odškodněné strany za všechny nároky, náklady a ztráty jakékoli povahy, které mohou odškodněným stranám vzniknout v důsledku nebo v souvislosti s nimi:

(a) jakýmkoli podstatným porušením ustanovení těchto smluvních podmínek z vaší strany;

(b) jakéhokoli podvodu, nedbalosti, nesprávného jednání nebo lehkomyslnosti při plnění vašich povinností podle těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi; a

(c) vaše používání našich webových stránek.

18.2 Budeme oprávněni od vás požadovat náhradu veškerých hotových výdajů, které nám v souvislosti s odškodněným nárokem důvodně vzniknou, a všechny tyto výdaje budou splatné na požádání.

19. Událost vyšší moci

19.1 Pokud událost vyšší moci trvá déle než jeden týden, můžeme písemným oznámením okamžitě ukončit platnost Podmínek, a to bez jakékoli odpovědnosti kromě vrácení vámi již zaplaceného a nedodaného Produktu.

19.2 Vyhrazujeme si naprostou volnost ohledně řešení, které přijmeme při plném plnění našich povinností podle těchto Podmínek, pokud nastane Případ vyšší moci.

20. Odchylky

20.1 Tyto Podmínky můžeme čas od času změnit. O významných změnách, které by vás podle našeho názoru mohly nepříznivě ovlivnit, vás budeme předem informovat. O všech změnách těchto Podmínek vás budeme informovat. Na vaše používání našich webových stránek a všech produktů nabízených prostřednictvím našich webových stránek se budou vztahovat čas od času platné Podmínky.

20.2 Pokud nesouhlasíte s jakoukoli změnou Podmínek, musíte přestat používat naše Webové stránky nebo nakupovat naše Produkty.

20.3 Pokud jste s těmito Podmínkami vyjádřili výslovný souhlas a souhlas, požádáme vás o výslovný souhlas a souhlas s jakoukoli revizí těchto Podmínek před vaším prvním nákupem Produktů po nabytí účinnosti revize. Pokud svůj výslovný souhlas a souhlas s revidovanými Podmínkami neudělíte v námi stanovené lhůtě, musíte přestat používat Webové stránky nebo nakupovat naše Produkty.

21. Vaše porušení

21.1 Aniž by byla dotčena naše další práva podle těchto Podmínek, pokud tyto Podmínky jakýmkoli způsobem porušíte nebo pokud máme důvodné podezření, že jste tyto Podmínky jakýmkoli způsobem porušili, můžeme:

(a) zaslat vám jedno nebo více formálních upozornění;

(b) dočasně pozastavit váš přístup na naše webové stránky;

(c) přestat zpracovávat jakoukoli Objednávku;

(d) odmítnout přijmout od vás jakoukoli platbu;

(e) trvale vám zakázat přístup na naše Webové stránky;

(f) zablokovat počítačům používajícím vaši IP adresu přístup na naše Webové stránky;

(g) kontaktovat kteréhokoli nebo všechny vaše poskytovatele internetových služeb a požádat je, aby zablokovali váš přístup na naše Webové stránky; nebo

(h) zahájit proti vám soudní řízení, ať už z důvodu porušení smlouvy nebo z jiného důvodu.

21.2 Pokud pozastavíme, zakážeme nebo zablokujeme váš přístup na naše Webové stránky nebo jejich část, nesmíte podnikat žádné kroky k obejití tohoto pozastavení, zákazu nebo zablokování.

22. Ukončení a pozastavení

22.1 Webové stránky můžete kdykoli přestat používat.

22.2 Poskytování Webových stránek můžeme kdykoli pozastavit, ať už z jakéhokoli důvodu a s upozorněním nebo bez něj.

22.3 Aniž by byl dotčen odstavec 22.2, můžeme pozastavit nebo ukončit váš přístup k těmto Webovým stránkám, pokud by vaše používání Webových stránek způsobilo nebo hrozilo způsobením právních závazků jakéhokoli druhu nebo jinak narušilo používání Webových stránek ostatními.

22.4 Pokud pozastavíme nebo ukončíme váš přístup na tyto Webové stránky, pokusíme se vás o tom předem informovat. Přesto můžeme dle našeho uvážení pozastavit nebo ukončit váš přístup na Webové stránky okamžitě bez předchozího upozornění.

22.5 Nezaručujeme, že naše Webové stránky budou vždy dostupné nebo že budou nepřerušované. Z obchodních nebo provozních důvodů můžeme zastavit, pozastavit nebo zrušit či omezit dostupnost celé naší Webové stránky nebo její části. Budeme se snažit vás o jakémkoli pozastavení nebo stažení přiměřeně informovat. Při přerušení, pozastavení, stažení nebo změně Webových stránek nebudete mít nárok na žádnou kompenzaci ani jinou platbu.

23. Účinky ukončení

23.1 Po ukončení platnosti těchto Podmínek okamžitě zaniká jakýkoli požadavek na poskytování zákaznické podpory.

23.2 Při ukončení těchto Podmínek z jakéhokoli důvodu nemáte za žádných okolností vůči nám nárok na náhradu škody za ztrátu práv, ztrátu dobré pověsti nebo jakoukoli jinou ztrátu.

23.3 Ukončení těchto Podmínek se nedotýká žádných jiných již vzniklých práv a nebude mít vliv na taková ustanovení těchto Podmínek, která v souladu s jejich podmínkami mají platit nebo být účinná později. Odstavce 17 (Odpovědnost) a 18 (Odškodnění) zůstávají v platnosti i po ukončení těchto Podmínek.

24. Obecná ustanovení

24.1 Nesmíte postoupit žádná ze svých práv podle těchto Podmínek.

24.2 Práva, pravomoci a opravné prostředky stanovené v těchto Podmínkách jsou (s výjimkou výslovně uvedených případů) kumulativní a nevylučují práva, pravomoci a opravné prostředky stanovené zákonem nebo jinak.

24.3 Hostování webových stránek zadáváme třetí straně.

24.4 Pokud je platnost nebo vymahatelnost jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek jakkoli omezena jakýmkoli platným zákonem, bude toto ustanovení platné a vymahatelné v plném rozsahu povoleném takovým zákonem. Neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli takového ustanovení nemá vliv na platnost nebo vymahatelnost jakéhokoli jiného ustanovení.

24.5 Nevyužití nebo prodlení s využitím práva, pravomoci nebo opravného prostředku stanoveného těmito Podmínkami nebo zákonem neznamená vzdání se tohoto práva, pravomoci nebo opravného prostředku. Pokud se zřekneme porušení některého ustanovení těchto Podmínek, neznamená to zřeknutí se následného porušení tohoto ustanovení ani zřeknutí se porušení jakéhokoli jiného ustanovení.

24.6 Výkon práv stran podle těchto Podmínek není podmíněn souhlasem žádné třetí strany.

24.7 Tyto Smluvní podmínky jsou určeny pro náš prospěch a váš prospěch a nejsou určeny k tomu, aby z nich měla prospěch jakákoli třetí strana nebo aby byly vymahatelné.

25. Rozhodné právo


25.1 Tyto smluvní podmínky, jejich předmět a vznik (a veškeré mimosmluvní spory a nároky) se řídí a vykládají v souladu s čínským právem.

25.2 Jakýkoli spor, rozpor, rozdíl nebo nárok (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) vyplývající z těchto Podmínek nebo s nimi související, včetně jejich existence, platnosti, výkladu, plnění, porušení nebo ukončení, nebo jakýkoli spor týkající se mimosmluvních závazků z nich vyplývajících nebo s nimi souvisejících, bude postoupen a s konečnou platností vyřešen rozhodčím řízením vedeným Čínou platným v době podání oznámení o rozhodčím řízení. Rozhodným právem pro tuto rozhodčí doložku je čínské právo. Sídlem rozhodčího řízení je Čína. Počet rozhodců je jeden. Rozhodčí řízení se vede v angličtině.

26. Výklad

26.1 V těchto podmínkách:

"Smlouva" znamená vaši objednávku produktu nebo produktů v souladu s těmito Podmínkami, kterou jsme přijali v souladu s odstavcem 4.3;

"Zákazníkem" se rozumí jakákoli fyzická osoba, která zadá Objednávku na Webových stránkách;

"Dodací adresa" znamená dodací adresu uvedenou v příslušné Objednávce;

"Předpokládané datum dodání" znamená předpokládané datum dodání Objednávky;

"Událost vyšší moci" jakákoli událost nebo stav věcí, které způsobují nebo vedou k tomu, že nesplníme nebo zpozdíme splnění jakéhokoli závazku podle těchto Podmínek, které jsou způsobeny nebo vyplývají z příčiny mimo naši kontrolu, která nebyla způsobena nebo v podstatě přičitatelná tomu, že jsme nevynaložili náležitou péči, abychom takovému nesplnění nebo zpoždění zabránili, a zahrnuje válku nebo hrozbu války; zásah vyšší moci; přírodní nebo jadernou katastrofu; nepokoje nebo občanské nepokoje; pandemii; teroristický čin; škody způsobené úmyslně; požár nebo povodeň; dodržování nového zákona nebo nařízení státního orgánu nebo soudního orgánu; uzavření letišť nebo přístavů; nebo obchodní spor, který nesouvisí se stranou, jíž se událost nebo stav věcí, které způsobily zastavení prací, týkají;

"Odškodněné strany" znamenají nás, každou přidruženou společnost a jejich vedoucí pracovníky, zaměstnance, dodavatele a zástupce.

"Práva duševního vlastnictví" znamenají veškerá práva duševního vlastnictví včetně patentů, ochranných známek, práv k průmyslovým vzorům, autorských práv, práv k databázím, obchodních tajemství a veškerých práv obdobné povahy;

"Objednávkou" se rozumí objednávka, kterou jste zadali prostřednictvím našich webových stránek za účelem nákupu výrobku nebo výrobků od nás;

"Potvrzením objednávky" se rozumí náš e-mail, ve kterém vám potvrdíme vaši objednávku v souladu s odstavcem 4.3;

"Zprostředkovatelem platby" se rozumí jakákoli třetí strana poskytující služby zpracování plateb, kterou využíváme;

"Produktem" se rozumí produkt nabízený na našich webových stránkách;

"Webovou stránkou" se rozumí webová stránka;

"Infrastruktura webových stránek" znamená všechny naše systémy (včetně kódu), které usnadňují, poskytují nebo popisují webové stránky;

26.2 Odkazy na "odstavce" jsou odkazy na odstavce těchto Podmínek.

26.3 Nadpisy slouží pouze pro usnadnění odkazů a nemají vliv na výklad nebo konstrukci těchto Podmínek.

26.4 Slova označující jednotné číslo zahrnují i množné číslo a naopak. Slova vyjadřující rod budou zahrnovat každý rod a odkazy na osoby budou zahrnovat i jednotlivce, společnost, korporaci, firmu nebo partnerství.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky k těmto Smluvním podmínkám, Webovým stránkám nebo Produktům, napište nám prosím e-mail.